ක්‍රිකට් මූල්‍ය ගනුදෙනු ගැන ඇමති වෝහාරික විගණනයක් ඉල්ලයි

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

2016 සිට 2018 කාලය තෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මූල්‍ය ගණුදෙනු ගැන වෝහාරික විගණනයක් සිදුකර සති දෙකක කාලයක් තුළ වාර්තාවක් ලබාදෙන මෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු  විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

MirrorGames.lk © 2019

Search